Today Show 4 มีนาคม 2561

ทูเดย์โชว์ Today Show วันที่ 4 มีนาคม 2561.

รายการ Today Show ในวันนี้ ช่วงสนทนาพบกับ โอ๊ต- ปราโมทย์ ปาทาน ช่วงเยี่ยม ๆ มอง ๆ ไปที่ร้านลมโชยของ พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร.

คลิปวีดีโอใน EPISODE นี้